Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en/of werkzaamheden van Josephine Levana. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 1: Definities

Artikel 1.1                  Klant: iedere (rechts)persoon die geld betaalt voor een dienst van Josephine Levana of een          factuur heeft ontvangen.
Artikel 1.2                  Vervallen
Artikel 1.3                  Credit: Eenheid waarmee lessen gekocht kunnen worden.

 

Artikel 2: Algemeen
voor alle lesvormen; paaldanslessen, workshops en cursussen, hierna “les” genoemd.

Artikel 2.1                  Met de (online) inschrijving en/of betaling voor de les gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden zoals in dit document geformuleerd.

Artikel 2.2                  Deelname aan de les van Josephine Levana is geheel op eigen risico van de klant. Door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden geeft de klant aan op de hoogte te zijn van het eigen risico en dit te aanvaarden. Josephine Levana is niet aansprakelijk voor letsel/schade van enigerlei aard als gevolg van het volgen van een les.

Artikel 2.3                  De klant is zelf verantwoordelijk voor de juiste sportkleding. Josephine Levana zal de klant van tevoren op de hoogte stellen van geschikte kleding

Artikel 2.4                  De klant dient op de afgesproken tijd van de aanvang van de les omgekleed klaar te zijn. Is dit niet het geval, dan gaat de verloren tijd van de lestijd af.

Artikel 2.5                  Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van Josephine Levana en/of de eigenaar van de te gebruiken locatie door toedoen van een klant zullen te allen tijde verhaald worden.

Artikel 2.6                  Josephine Levana zal er alles aan doen om de les volgens planning/afspraak door te laten gaan. Mocht het onverhoopt toch voorkomen dat de les geen doorgang kan vinden, dan zal Josephine Levana vóór aanvang van les contact met de klant opnemen om deze op de hoogte te stellen van de annulering. In geval van annulering van een volledige cursus, vanwege te weinig deelnemers vind restitutie van het reeds betaalde lesgeld plaats. In geval van overmacht-situaties zal overleg plaatsvinden over restitutie van (een deel van) het lesgeld.

Artikel 2.7                  De les wordt gegeven door een ervaren en bekwame instructrice. Er is geen garantie altijd de les, workshop of cursus te krijgen van de instructrice die op het rooster of op de planning staat aangeven.

Artikel 2.8                  Bij het niet nakomen van de algemene voorwaarden kan Josephine Levana weigeren diensten te leveren aan de klant.

Artikel 2.9                  Inschrijf- en incassoformulieren dienen volledig en naar waarheid ingevuld te worden.

Artikel 2.10                Opgegeven persoonsgegevens aan Josephine Levana zullen strikt vertrouwelijk worden behandeld.

Artikel 2.11                Bij deelname aan de les kan uw e-mailadres aan een mailinglijst worden toegevoegd waardoor u nieuwsbrieven en informatie over Josephine Levana kan ontvangen. Indien dit niet gewenst is kunt u dit aangeven bij Josephine Levana.

Artikel 2.12                De klant stelt de instructrice voor aanvang van de les, workshop of cursus altijd op de hoogte van eventuele blessures zodat de fysieke belasting aangepast kan worden.

Artikel 2.12                Josephine Levana behoudt zich het recht om klant(en) te weigeren, of de les stop te zetten, bij ongepast gedrag.

Artikel 2.13                Josephine Levana behoudt zich het recht om klant(en) te weigeren en is niet verplicht tot opgaaf van reden.

Artikel 2.14                Het bijwonen van een les zonder deel te nemen is enkel en alleen mogelijk na uitdrukkelijke toestemming van Josephine Levana.

Artikel 2.15                De klant dient de instructies van de instructrice strikt op te volgen. In geval van een ongeval is het volgende van toepassing: Josephine Levana beperkt de aansprakelijkheid tot 0 euro. Josephine Levana is niet aansprakelijk voor ongevallen veroorzaakt voor het niet opvolgen van de instructies van de instructrice of het opvolgen van de instructies van een ander dan de instructrice.

Artikel 2.16              Voor aankopen op de website geldt: de klant heeft geen recht op (gedeeltelijke)restitutie van het betaalde bedrag.

Artikel 2.17             Tijdens de les is filmen mag de klant zichzelf filmen, mits er geen andere personen in beeld staan. Andere leden of instructrices filmen is alleen met uitdrukkelijke toestemming van alle personen die in beeld staan toegestaan.

Artikel 3: Lessen
Geldende alleen voor paaldanslessen (niet voor cursussen en workshops)

Artikel 3.1                  De klant is officieel ingeschreven voor de les zodra hij/zij hiervoor een verzoek heeft gedaan en een bevestiging per e-mail heeft ontvangen.

Artikel 3.2                  Eenmaal ingeschreven voor een of meerdere lessen is de klant betaling verschuldigd. De volledige betaling moet zijn ontvangen voor aanvang van de les. Zodra de betaling is ontvangen wordt de reservering voor de les(sen) definitief.

Artikel 3.3                  Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Josephine Levana zich het recht om de klant diensten te weigeren.

Artikel 3.4                  Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Josephine Levana zich het recht om de klant diensten te weigeren.

Artikel 3.5                  De credits zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

Artikel 3.5.1               De geldigheidheidsduur van credits is afhankelijk van het gekochte aantal (pakket). De geldigheidsduur staat bij aankoop vermeld. Er is geen verlenging van de geldigheidsduur mogelijk. Na het verstrijken van de geldigheidsduur vervallen eventuele resterende credits automatisch.

Artikel 3.6                  De locatie voor de les kan onverhoopt wijzigen. Er is dan ook geen garantie de les op een bepaalde locatie te krijgen. Wel zal Josephine Levana haar uiterste best doen om de les te geven op de afgesproken locatie. Indien dit niet mogelijk is zal er contact worden opgenomen met de klant. Het is mogelijk om de les in dit geval kosteloos te verplaatsen.

Artikel 3.7                  Vervallen.

Artikel 3.8                  Indien de klant betaalt d.m.v. credits voor een intekenles geldt het volgende: annuleren is kosteloos tot 24 uur voor de start van de les. Daarna worden de credit(s) behorende tot die les in rekening gebracht. Bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg soms mogelijk de les te verplaatsen, hiervoor dient een vorm van bewijs overlegd te worden.

Artikel 3.9                  Het kan voorkomen dat de les kort van tevoren wordt geannuleerd i.v.m. te weinig aanmeldingen of andere redenen. De klant heeft, indien deze reeds heeft betaald recht op een vervangende les op een andere datum/tijd.

Artikel 3.10                Indien het een reservering voor een privéles betreft geldt het volgende:

–  tot 48 uur voor aanvang van de les is annuleren kosteloos.

–  annuleren tussen 48 uur en 24 uur voor aanvang van de les is er 50% van de kosten verschuldigd.

–  na annuleren minder dan 24 uur voor aanvang van de les is het gehele bedrag verschuldigd. In overleg is het verplaatsen van de les kosteloos mogelijk tot 24 uur van tevoren.

Artikel 3.11.              De instructrice van de betreffende les kan wijzigen. De klant heeft geen recht op les van een bepaalde instructrice.

Artikel 4: Cursus
Geldende alleen voor cursussen (niet voor paaldanslessen of workshops)

Artikel 4.1                  Na inschrijving is de klant verplicht het volledige bedrag voor de cursus te betalen vóór aanvang van de eerste les. De betaling is alleen mogelijk per bank (ideal). De klant ontvangt een bewijs van betaling. Er is geen mogelijkheid tot elektronische betaling op de locatie zelf.

Artikel 4.2                  De cursus kan niet (deels) worden betaald met credits.

Artikel 4.3                  Indien de klant een of meerdere lessen van de cursus niet kan volgen heeft hij/zij geen recht op vervangende lessen. Bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg soms mogelijk de les te verplaatsen, hiervoor dient een vorm van bewijs overlegd te worden.

Artikel 4.4              De instructrice van de betreffende cursus kan wijzigen. De klant heeft geen recht op les van een bepaalde instructrice.

Artikel 5: Workshops
Geldende alleen voor de workshops (niet voor paaldanslessen of cursussen)

Artikel 5.1                  Voor het boeken van een workshop zal te allen tijde eerst contact gezocht moeten worden met Josephine Levana om een datum en tijdstip af te stemmen.

Artikel 5.2                  Het is mogelijk een optie voor een datum en tijdstip voor een workshop te krijgen. Deze optie blijft een week geldig, daarna vervalt de optie en heeft de klant geen recht meer op deze dag en tijdstip. Er dient een nieuwe afspraak gemaakt te worden om een eventuele nieuwe optie vast te leggen.

Artikel 5.3                  Na het akkoord gaan van de hoofdboeker en Josephine Levana met de datum, het tijdstip en de plaats van de workshop ontvangt de hoofdboeker een factuur. De workshop is definitief geboekt na ontvangst van de betaling van de factuur.

Artikel 5.4                  De betaling dient uiterlijk 1 week voor aanvang van de workshop te zijn bijgeschreven op de rekening van Josephine Levana.

Artikel 5.5                  Contante betaling is in overleg met Josephine Levana mogelijk op de locatie voor aanvang van de workshop. Wel is er een aanbetaling verplicht van 50 euro. Pas na ontvangst van de aanbetaling is de workshop definitief vastgelegd.

Artikel 5.6                  De hoofdboeker draagt de verantwoordelijkheid van de mede-workshopkandidaten, d.w.z. dat indien de hoofdboeker akkoord gaat met de algemene voorwaarden, daarmee akkoord gaat voor de hele groep en de verantwoordelijkheid draagt om de mede-workhopkandidaten op de hoogte te stellen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 5.7                  Wanneer de klant niet aan de betalingsvoorwaarden heeft voldaan behoudt Josephine Levana het recht om de workshop te annuleren.

Artikel 5.8                  Bij annuleren van een workshop tot een week van tevoren worden alleen de aanbetalingskosten verrekend. Bij annulering van een boeking tot 1 dag (24 uur) voor de start van workshop is de klant 50% van het overeengekomen bedrag schuldig. Daarna is de klant het volledige bedrag verschuldigd. Bij ernstige ziekte/blessure is het in overleg mogelijk de workshop te verplaatsen, hiervoor dient een vorm van bewijs overlegd te worden.

Artikel 5.9                  De prijs van een workshop is afhankelijk van het aantal personen. Mocht door uitval van 1 of meerdere   personen of deelname van een of meerdere extra personen de workshop in een andere prijsklasse vallen, dan dient dit minimaal 1 week voor start van de workshop doorgegeven te worden. Er wordt dan een nieuwe factuur opgesteld.

Artikel 5.10                Indien uitval van 1 of meerdere personen niet tijdig wordt gemeld is de klant alsnog het bedrag voor deze perso(o)n(en) verschuldigd.

Artikel 6: Boekingen

Artikel 6.1                  De klant dient een fatsoenlijke kleedruimte beschikbaar te stellen; genoeg ruimte voor warming up en omkleden, wastafel/spiegel, voldoende licht en iets te drinken (in ieder geval water)

Artikel 6.2                  De klant dient voor voldoende ruimte zorg te dragen om de show naar behoren te kunnen uitvoeren. Minimaal een glad vloeroppervlakte van 2×2 meter en een geschikt plafond (stevig genoeg). Josephine Levana geeft van tevoren aan welke voorwaarden er nog meer gelden. Deze zijn afhankelijk van het soort optreden en de soort paal die wordt gebruikt.

Artikel 6.3                  De klant dient voor een goede geluidsinstallatie zorg te dragen.

Artikel 6.4                  De klant dient voor voldoende beveiliging te zorgen tijdens en na het optreden.

Artikel 6.5                  Betaling van de show dient minimaal 1 dag ( 24 uur) van tevoren bijgeschreven te zijn op de bankrekening of vlak voor de show (contant) plaats te vinden.

Artikel 6.6                  Josephine Levana behoudt het recht niet op te treden als de klant zich niet aan de afspraken houdt of haar eigen veiligheid- of dat van anderen in gevaar komt of lijkt te komen.

Artikel 6.7                  Een boeking is definitief als van twee kanten schriftelijke overeenstemming is bereikt over de datum, tijd, plaats en betaling. Josephine Levana stuurt een factuur.

Artikel 6.8                  Bij annulering van een optreden is de klant het volgende bedrag schuldig:

–  tot 2 dagen (48uur) voor het geboekte optreden 50% van het totaalbedrag

–  48 of minder voor het geboekte optreden: 100 % van het totaalbedrag

Artikel 6.9                  Annuleringen zijn alleen geldig als deze tijdelijk schriftelijk zijn doorgegeven.

Artikel 6.10                Bij annulering door Josephine Levana zelf houdt de klant recht op een show op een andere datum. Deze datum zal in overleg nader worden bepaald.

Artikel 6.11                Een boeking kan op ieder moment per direct beëindigd worden bij ongepast gedrag direct of indirect gericht aan de artiest. De klant heeft dan geen recht op restitutie van de betaling van de show en/of om de show op een ander moment te laten plaatsvinden.

Artikel 7                     In gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voldoen, beslist Josephine Levana